RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja 

Telefon kontaktowy: 537 468 701 lub 530 871 146 

 Email: biuro@rpkpartner.pl

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Zlecimy wykonanie dokumentacji remontowej. Poszukujemy wykonawców prac budowlanych.

Kategoria:

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, zwana dalej ustawą, reguluje sposób pokrywania kosztów zarządu, co dotyczy zarówno lokali stanowiących własność poszczególnych osób, jak również nieruchomości wspólnej. W ramach tych obowiązków właściciele lokali zobowiązani są do ponoszenia kosztów związanych z utrzymywaniem swojego lokalu oraz koszty zarządu nieruchomością wspólną, w skład których wchodzą, m.in: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, na utrzymanie porządku i czystości. opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody.

Obowiązek uiszczania zaliczek ma na celu zapewnienie płynności finansowej wspólnoty mieszkaniowej. Zgodnie z art. 15 ustawy, każdy właściciel lokalu obowiązany jest uiszczania zaliczek z góry, do 10-tego dnia każdego miesiąca. Nie ma natomiast możliwości ustalenia korzystniejszego terminu płatności ze względu na bezwzględnie obowiązujący charakter powyższego przepisu, który wiążę członków wspólnoty do terminowego uiszczania bieżących opłat. Prawidłowe ustalenie wysokości zaliczek powinno uwzględniać interesy majątkowe zarówno właścicieli lokali jak i wspólnoty mieszkaniowej. Wysokość opłaty członkowie wspólnoty mieszkaniowej określają w uchwale, bowiem stosownie do art. 22 ust. 3 pkt. 3 ustawy, ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu.

Każda wspólnota posiada odrębny rachunek bankowy, na którym gromadzone są wszystkie wpłaty właścicieli lokali.

Wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek rozliczenia się z właścicielami lokali z wszystkich wpłacanych zaliczek, a okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.

Kategoria:

Szczegółowy sposób segregacji określa  Gmina. Główna zasada jest jednak wszędzie taka sama – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.

Przypominamy że deklaracje dotyczące sposobu gospodarowania odpadami składać można w siedzibie zarządcy.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od znajdującego zastosowanie sposobu jej ustalenia wynosi :

 1.  za każdą osobę:

 a) 18,80 zł - jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 b) 28,20 zł - jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

2. dla gospodarstwa domowego:

a) 88,00 zł - jeżeli odpady komunalne są zbierane o odbierane w sposób selektywny,

b) 132,00 - jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny, 

 

W przypadku nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które są zbierane  i odbierane w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik:

1.  o pojemności 120 litrów - w wysokości 26,00 zł

2. o pojemności 240 litrów - w wysokości 49,00 zł 

3. o pojemności 1100 litrów - w wysokości 199,00 zł

W W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane selektywnie, ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik: 

1. o pojemności 120 litrów - w wysokości 39,00 zł

2. o pojemności 240 litrów - w wysokości 73,50 zł

3. o pojemności 1100 litrów - w wysokości 298,50 zł

Kategoria:

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY!!!

 

Prosimy o podanie numeru telefonu lub wskazanie opiekuna mieszkania na czas nieobecności domowników, z którym nasze służby mogłyby  kontaktować się  w przypadku zdarzeń wymagających natychmiastowej interwencji (awaria sieci wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniu, ulatnianie się gazu itp.) W/w informacje prosimy przekazać do siedziby RPK Partner ul. Kolejowa 1 w Złotoryi - Oddział Zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi, tel. 537 468 701, 530 871 146 w dowolnej formie.  Prosimy również pamiętać o aktualizowaniu tych danych.

Kategoria:

Szczegółowy sposób segregacji określa  Gmina. Główna zasada jest jednak wszędzie taka sama – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Szczegóły dotyczące segregacji odpadów w Złotoryi zamieszczone zostały w ulotkach: 

 

Jak segregować odpady,   Nowe porządki

 

 

 

Jeżeli chcesz pogłębić swoją wiedzę, to wiele ciekawostek z tej tematyki, znajdziesz na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska pod adresem:   

 

  http://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac

 

 

EasyCookieInfo

Design by: www.diablodesign.eu

RPK Partner Spółka z o.o. szanuje prawo do prywatności użytkowników naszej strony. Dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Chcielibyśmy, by każdy odwiedzający naszą stronę czuł się bezpiecznie. Zapoznaj się z Polityką Prywatności i Klauzulą Informacyjną