RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja 

Telefon kontaktowy: 537 468 701 lub 530 871 146 

 Email: biuro@rpkpartner.pl

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Zlecimy wykonanie dokumentacji remontowej. Poszukujemy wykonawców prac budowlanych.

Kategoria:

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

 

   

         

Źródło: https://www.straz.gov.pl/porady/Czujka_na_strazy_Twojego_bezpieczenstwa_

Kategoria:

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, zwana dalej ustawą, reguluje sposób pokrywania kosztów zarządu, co dotyczy zarówno lokali stanowiących własność poszczególnych osób, jak również nieruchomości wspólnej. W ramach tych obowiązków właściciele lokali zobowiązani są do ponoszenia kosztów związanych z utrzymywaniem swojego lokalu oraz koszty zarządu nieruchomością wspólną, w skład których wchodzą, m.in: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, na utrzymanie porządku i czystości. opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody.

Obowiązek uiszczania zaliczek ma na celu zapewnienie płynności finansowej wspólnoty mieszkaniowej. Zgodnie z art. 15 ustawy, każdy właściciel lokalu obowiązany jest uiszczania zaliczek z góry, do 10-tego dnia każdego miesiąca. Nie ma natomiast możliwości ustalenia korzystniejszego terminu płatności ze względu na bezwzględnie obowiązujący charakter powyższego przepisu, który wiążę członków wspólnoty do terminowego uiszczania bieżących opłat. Prawidłowe ustalenie wysokości zaliczek powinno uwzględniać interesy majątkowe zarówno właścicieli lokali jak i wspólnoty mieszkaniowej. Wysokość opłaty członkowie wspólnoty mieszkaniowej określają w uchwale, bowiem stosownie do art. 22 ust. 3 pkt. 3 ustawy, ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu.

Każda wspólnota posiada odrębny rachunek bankowy, na którym gromadzone są wszystkie wpłaty właścicieli lokali.

Wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek rozliczenia się z właścicielami lokali z wszystkich wpłacanych zaliczek, a okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.

Kategoria:

Szczegółowy sposób segregacji określa  Gmina. Główna zasada jest jednak wszędzie taka sama – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.

Przypominamy że deklaracje dotyczące sposobu gospodarowania odpadami składać można w siedzibie zarządcy.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od znajdującego zastosowanie sposobu jej ustalenia wynosi :

 1.  za każdą osobę:

 a) 18,80 zł - jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 b) 28,20 zł - jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

2. dla gospodarstwa domowego:

a) 88,00 zł - jeżeli odpady komunalne są zbierane o odbierane w sposób selektywny,

b) 132,00 - jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny, 

 

W przypadku nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które są zbierane  i odbierane w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik:

1.  o pojemności 120 litrów - w wysokości 26,00 zł

2. o pojemności 240 litrów - w wysokości 49,00 zł 

3. o pojemności 1100 litrów - w wysokości 199,00 zł

W W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane selektywnie, ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik: 

1. o pojemności 120 litrów - w wysokości 39,00 zł

2. o pojemności 240 litrów - w wysokości 73,50 zł

3. o pojemności 1100 litrów - w wysokości 298,50 zł

EasyCookieInfo

Design by: www.diablodesign.eu

RPK Partner Spółka z o.o. szanuje prawo do prywatności użytkowników naszej strony. Dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Chcielibyśmy, by każdy odwiedzający naszą stronę czuł się bezpiecznie. Zapoznaj się z Polityką Prywatności i Klauzulą Informacyjną