RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja 

Telefon kontaktowy: 537 468 701 lub 530 871 146 

 Email: biuro@rpkpartner.pl

     

Zarządzanie budynkami odbywa się na podstawie umów zawartych ze Wspólnotami Mieszkaniowymi.

Prawidłowy Zarząd gwarantuje pełną i profesjonalną obsługę nieruchomości, która w przyszłości dzięki racjonalnemu wykorzystaniu środków finansowych wpłacanych przez właścicieli lokali, przyczyni się do podniesienia wartości nieruchomości, estetyki, obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej itd.

Nasza profesjonalna obsługa odciąży Zarząd Wspólnoty od czasochłonnego przygotowywania dokumentów i rozliczeń pozwalających zracjonalizować koszty utrzymania nieruchomości wspólnej i pozwoli skupić uwagę Zarządu na kontroli naszej pracy w zakresie wykonywania uchwał i zaleceń właścicieli lokali.

Istotną cechą wyróżniającą naszą Spółkę na rynku Zarządców Nieruchomości jest jawność i dostępność dokumentów Wspólnoty dla wszystkich jej współwłaścicieli. 

RPK Partner Sp. z o.o. w Złotoryi prowadzi usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie trzech podstawowych etapów 

ETAP I - Przygotowawczy 

 1. Przejęcie wszelkich dokumentów i informacji związanych z budynkiem.
 2. Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji i ich zabezpieczeń, kontrola prawidłowości funkcjonowania urządzeń, w które wyposażona jest nieruchomość.
 3. Zbadanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.
 4. Uzyskanie numeru NIP i REGON dla Wspólnoty Mieszkaniowej.
 5. Zawarcie w imieniu wspólnoty umów z dostawcami mediów lub kontrola wcześniej zawartych umów.
 6. Zawarcie w imieniu wspólnoty umowy o ubezpieczenie budynku. 
 7. Zorganizowanie prowadzenia księgowości Wspólnoty i rozliczeń z tytułu eksploatacji budynku.

ETAP II - Bieżąca obsługa  

Zagadnienia ogólne

 1. Podpisywanie i negocjowanie umów z przedsiębiorstwami dostarczającymi do budynku energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę, usuwającymi nieczystości stałe i płynne, świadczącymi usługi telekomunikacyjne i inne.
 2. Prowadzenie książki obiektu budowlanego.
 3. Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przed osobami fizycznymi i prawnymi, urzędami państwowymi, organami administracji samorządowej, pocztą, bankami.
 4. Obliczanie i obciążanie właścicieli kosztami utrzymania części wspólnej nieruchomości zgodnie z uchwałą właścicieli lokali.
 5. Udzielanie każdemu z właścicieli lokali, na każde jego życzenie, wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością oraz o stanie rozliczeń z tytułów wymienionych w pkt.4 w zakresie dotyczącym ich lokali.
 6. Przedstawianie Wspólnocie Mieszkaniowej do zaakceptowania sprawozdania finansowego oraz opisu działalności merytorycznej za ostatni rok, w terminie do końca marca każdego roku.
 7. Wykonywanie na polecenie Zarządu Wspólnoty wszelkich czynności związanych ze zwoływaniem zebrań właścicieli lokali oraz powiadamianiem właścicieli lokali o treści uchwał podjętych w drodze indywidualnego zbierania głosów pod uchwałą.
 8. Oddanie do dyspozycji Wspólnoty całodobowego telefonu alarmowego administratora, na który można zgłaszać wszelkie nagłe awarie.

Księgowość

 1. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dla nieruchomości.
 2. Rozliczanie wszelkich poniesionych nakładów i kosztów związanych z nieruchomością wspólną pomiędzy wszystkich właścicieli proporcjonalnie do ich udziałów.
 3. Prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości.
 4. Przechowywanie i zabezpieczanie, a w stosownym czasie archiwizowanie dokumentów Wspólnoty i dokumentacji dotyczącej nieruchomości, a także sporządzanie lub zlecanie sporządzenia takiej dokumentacji odpowiednio do wymogów przewidzianych przepisami.
 5. Koszty prowadzenia księgowości pokrywa zarządca ze swojego wynagrodzenia.

Bieżąca konserwacja

 1. Bieżąca konserwacja nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń  i urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania, bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz z innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej – dokonywana jest zgodnie z planem przyjętym uchwałą właścicieli lokali oraz uzależniona od dostępnych środków na rachunku Wspólnoty.
 2. Prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji.
 3. Usuwanie awarii i ich skutków w nieruchomości, w razie konieczności przeznaczenia na te prace kwot większych niż wynoszą zasoby funduszu remontowego wymagana jest zgoda właścicieli lokali wyrażona w uchwale.
 4. Wykonywanie remontów bieżących zgodnie z planem przyjętym na dany rok kalendarzowy uchwałą właścicieli lokali.

Obsługa bankowa

 1. Prowadzenie rozliczeń działalności bieżącej przez rachunek bankowy, założony dla Wspólnoty w wybranym banku.
 2. Prowadzenie oddzielnego konta na dokonywanie wpłat przeznaczonych na fundusz remontowy, w celu lepszego gospodarowania zgromadzonymi pieniędzmi, a także po to, by umożliwić wpłacającym realizację odliczeń podatkowych.

Przeglądy techniczne

 1. Zlecanie i nadzór nad realizacją rocznych i pięcioletnich przeglądów budynku i instalacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
 2. Pomoc w planowaniu i ustalaniu priorytetów związanych z remontami nieruchomości.
 3. Sporządzanie preliminarzy remontów oraz wyszukiwanie kontrahentów oferujących najkorzystniejsze warunki dokonania zaplanowanych prac.
 4. Bieżące informowanie zarządu wspólnoty o stanie technicznym nieruchomości i stopniu zaawansowania ewentualnych prac remontowych.

Fundusz remontowy

 1. Przewiduje się otwarcie odrębnego rachunku bankowego przeznaczonego na wpłaty środków przeznaczonych wyłącznie na potrzeby funduszu remontowego.
 2. Wysokość miesięcznej składki wnoszonej przez właścicieli na fundusz remontowy ustalana jest w formie uchwał, w zależności od potrzeb remontowych i stanu technicznego nieruchomości.

Windykacja należności

 1. Pobieranie i windykacja należnych od właścicieli lokali wpłat na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością, w tym kosztów remontu i utrzymania nieruchomości, poprzez comiesięczne wystawienie rachunków lub rocznych dyspozycji dotyczących miesięcznych wpłat.
 2. Naliczanie ustawowych odsetek za zwlokę w przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności
 3. Dyscyplinowanie dłużników przy pomocy pism i upomnień.
 4. Dochodzenie na drodze sądowej, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, należności z tytułu kosztów, o których mowa w pkt. 1.  ETAP III - Długofalowe działania 
 • Ułożenie planu remontów dla nieruchomości.
 • Organizowanie prac remontowych dla nieruchomości.
 • Zapewnienie sprawnego usuwania awarii i skutków awarii na nieruchomości. 

RPK Partner Spółka z o.o. oferuje usługi najwyższej jakości przy konkurencyjnych cenach. 

Wynagrodzenie za sprawowanie wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Wspólnoty, zależne jest od wielkości i stanu technicznego nieruchomości oraz zakresu świadczonych usług. Cena usługi obejmuje pełną obsługę Zarządcy i Księgowej dbającej o finanse Wspólnoty.

Dokumenty do pobrania:

  

Współpracujemy z:

 

EasyCookieInfo

Design by: www.diablodesign.eu

RPK Partner Spółka z o.o. szanuje prawo do prywatności użytkowników naszej strony. Dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Chcielibyśmy, by każdy odwiedzający naszą stronę czuł się bezpiecznie. Zapoznaj się z Polityką Prywatności i Klauzulą Informacyjną