RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja 

Telefon kontaktowy: 537 468 701 lub 530 871 146 

 Email: biuro@rpkpartner.pl

Kategoria:

KOMUNIKAT NR 1/2020

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotoryi do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych oraz użytkowników indywidualnych butli gazowych zasilających przenośne urządzenia grzewcze

PINB w Złotoryi w związku z powtarzającymi się zdarzeniami na terenie powiatu Złotoryjskiego związanymi z niewłaściwym użytkowaniem indywidualnych butli gazowych zasilających przenośne urządzenia grzewcze przypomina o zakazie stosowania w jednym budynku indywidualnych butli gazowych ( propan - butan) i gazu z sieci gazowej (gaz ziemny).

Oznacza to bezwzględny zakaz używania butli gazowej podłączonej do kuchenki gazowej lub innego urządzenia gazowego w tym przenośnego urządzenia grzewczego, podgrzewacza wody, w budynku wyposażonym w instalację gazową z sieci gazowej. Powyższy zakaz wynika z §157 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Informuję iż zgodnie z przepisem określonym w ustawie prawa budowlanego art. 9la „ Kto nie spełnia , określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należyty stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie, nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności wolności do roku” . Ponadto użytkownik lokalu podlega karze grzywny od 100 do 500 zł ( art. 96 pkt 6 w związku z art. 61 pkt 1 oraz art. 5 ust. 2 ustawy prawa budowlanego).

Wobec powyższego w przypadku stwierdzenia istnienia indywidualnych urządzeń grzewczych zasilających z indywidualnej butli gazowej wszczęte zostanie postępowanie karne w oparciu o złożony wniosek kierowany do odpowiedniego organu.

W przypadku braku instalacji sieci gazowej i możliwości do niej wpięcia przypomina się użytkownikom butli gazowych na gaz płynny, że butla wraz z zaworem podlega dozorowi technicznemu i za jej stan techniczny odpowiada dystrybutor. Natomiast reduktor gazu przykręcany bezpośrednio do zaworu butlowego wraz z przewodem elastycznym i urządzeniem stanowi instalację gazową, która podlega rocznej kontroli ( art. 62 ust. 1 pkt lc Prawo budowlane) tak jak w przypadku korzystania z instalacji zasilanej gazem ziemnym.

Dlatego ważnym jest, aby w trakcie rocznych kontroli okresowych obiektów budowlanych - w tym instalacji gazowych - odbywało się sprawdzenie stanu reduktora, stanu przewodu elastycznego do podłączenia pojedynczego urządzenia gazowego z reduktorem ciśnienia gazu na butli. Przewód taki powinien mieć oznaczoną datę użytkowania (jeżeli termin użytkowania upłynął, przewód należy wymienić na nowy). Jednocześnie informuje się, że butli gazowych nie można przechowywać w pomieszczeniach, w których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu (piwnice, sutereny itp.).

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Złotoryi

EasyCookieInfo

Design by: www.diablodesign.eu

RPK Partner Spółka z o.o. szanuje prawo do prywatności użytkowników naszej strony. Dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Chcielibyśmy, by każdy odwiedzający naszą stronę czuł się bezpiecznie. Zapoznaj się z Polityką Prywatności i Klauzulą Informacyjną