RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja 

Telefon kontaktowy: 537 468 701 lub 530 871 146 

 Email: biuro@rpkpartner.pl

Kategoria:

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, zwana dalej ustawą, reguluje sposób pokrywania kosztów zarządu, co dotyczy zarówno lokali stanowiących własność poszczególnych osób, jak również nieruchomości wspólnej. W ramach tych obowiązków właściciele lokali zobowiązani są do ponoszenia kosztów związanych z utrzymywaniem swojego lokalu oraz koszty zarządu nieruchomością wspólną, w skład których wchodzą, m.in: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, na utrzymanie porządku i czystości. opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody.

Obowiązek uiszczania zaliczek ma na celu zapewnienie płynności finansowej wspólnoty mieszkaniowej. Zgodnie z art. 15 ustawy, każdy właściciel lokalu obowiązany jest uiszczania zaliczek z góry, do 10-tego dnia każdego miesiąca. Nie ma natomiast możliwości ustalenia korzystniejszego terminu płatności ze względu na bezwzględnie obowiązujący charakter powyższego przepisu, który wiążę członków wspólnoty do terminowego uiszczania bieżących opłat. Prawidłowe ustalenie wysokości zaliczek powinno uwzględniać interesy majątkowe zarówno właścicieli lokali jak i wspólnoty mieszkaniowej. Wysokość opłaty członkowie wspólnoty mieszkaniowej określają w uchwale, bowiem stosownie do art. 22 ust. 3 pkt. 3 ustawy, ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu.

Każda wspólnota posiada odrębny rachunek bankowy, na którym gromadzone są wszystkie wpłaty właścicieli lokali.

Wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek rozliczenia się z właścicielami lokali z wszystkich wpłacanych zaliczek, a okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.

Design by: www.diablodesign.eu

RPK Partner Spółka z o.o. szanuje prawo do prywatności użytkowników naszej strony. Dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Chcielibyśmy, by każdy odwiedzający naszą stronę czuł się bezpiecznie. Zapoznaj się z Polityką Prywatności i Klauzulą Informacyjną